Vedtægter

 

§ 1. Stiftelse, navn, formål og hjemsted.

Stk. 1.
Foreningen er stiftet den 18. december 1950.

Stk. 2.
Foreningens navn er nu Kunstforeningen af 1950, efter at det indtil den 27. november 2006 var Socialinstitutionernes Kunstforening af 1950.

Stk. 3.
Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesse for kunst gennem, køb af kunst, bortlodning til
medlemmerne af kunst samt i muligt omfang at udgive original kunst til medlemmerne.
Stk. 3 b.
Kunstforeningen ønsker, at indkøbe kunst af god kvalitet indenfor flere kunstformer bl.a. malerier, grafik, litografier,
skulpturer og keramik. Der indkøbes primært af danske kunstnere/ kunsthåndværkere og ofte direkte via besøg hos
kunstneren. Der indkøbes ligeledes via gallerier. Kunstforeningen kan tage initiativ til fælles arrangementer.

Stk. 4.
Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 

§ 2. Medlemskab, indmeldelse og udmeldelse.

Stk. 1.
Som medlem kan optages enhver, der er ansat ved Odense Kommune.

Stk. 2.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen via indmeldelsesformular på foreningens hjemmeside.


Stk. 3.

Sker indmeldelse inde i et regnskabsår, betales årets kontingent ved indmeldelsen.

Stk. 4.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen via meddelelses formular på hjemmesiden.

Stk. 5.
Ophører ansættelsen kan man forblive medlem i foreningen, hvis man har været medlem minimum et år. Hvis man
opsiger sit medlemskab i forbindelse med ophør af ansættelse i Kommunen og har betalt for indeværende regnskabsår
indgår man fortsat i regnskabsårets bortlodning.

Stk. 6.

Ophører ansættelsen på grund af pensionering, kan det pensionerede medlem forblive medlem ved via hjemmesidens
meddelelses formular at sikre, at bestyrelsen har medlemmets private adresse og e-mail.


Stk. 7.

Ved udmeldelse sker der ikke tilbagebetaling af medlemsbidrag.

 

§ 3. Eksklusion.

Stk. 1.
Såfremt et medlem handler imod foreningens formål eller ikke betaler kontingent trods rykker, kan bestyrelsen ekskludere dette medlem.

Stk. 2.
Det ekskluderede medlem kan i tilfælde af manglende betaling over for bestyrelsen kræve at eksklusionen ophæves
efter betaling af regnskabsårets kontingent. Dette skal dog senest ske 2 måneder før årets generalforsamling og senest 1
måned før afslutning af årets regnskab.

Stk. 3.
Ved eksklusion sker der ikke tilbagebetaling af medlemsbidrag.

 

§ 4. Kontingent.

Stk. 1.
Kontingentet er ens for alle medlemmer.

Stk. 2.
Kontingentet forfalder til betaling d. 1.marts

Stk. 3.
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. Det er pr. 1. februar 2020 fastsat til 750 kr. om
året.

§ 5. Regnskabsår og regnskab.

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. (Vedtaget ved generalforsamlingen 20.11.2018)

Stk. 2.
Hvert regnskabsår skal hvile økonomisk i sig selv. Fremkommer der et mindre overskud, overføres dette til det følgende regnskabsår.

Stk.3. Til revidering af regnskabet vælger generalforsamlingen to revisorer for et år ad gangen. Desuden vælger generalforsamlingen en revisorsuppleant for et år ad gangen.


§ 6. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer som generalforsamlingen vælger på skift for to år ad gangen. (dette er siden
2016 praksis)

Stk. 2.
Til bestyrelsen vælger generalforsamlingen desuden to suppleanter for et år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 4. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, så ofte det er ønskeligt.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse og træffer afgørelser ved
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. (dette er siden 2016 praksis)

Stk. 6. Bestyrelsen tager et referat af sine møder, som skal godkendes på det efterfølgende møde i bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen indkalder til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 8. Bestyrelsen foreslår fastsættelse af kontingent over for generalforsamlingen.

Stk. 9. Bestyrelsen fungerer som indkøbskomité.

Stk. 10. Bestyrelsen har ansvaret for i muligt omfang at udgive original kunst til foreningens medlemmer.

Stk. 11. Bestyrelsen fører gevinstregnskab over bortlodningerne.


§ 7. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang om året snarest efter regnskabsårets afslutning. Der indkaldes skriftligt til den med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal mindst have følgende punkter:

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Pkt. 2.
Formandens beretning
Pkt. 3.
Aflæggelse af regnskab
Pkt. 4.
Fastsættelse af kontingent
Pkt. 5.
Indkomne forslag
Pkt. 6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 7.
Valg af bestyrelsessuppleanter
Pkt. 8.
Valg af revisorer
Pkt. 9.
Valg af revisorsuppleant
Pkt. 10.
Eventuelt
Pkt. 11.
Bortlodning

Stk. 4.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne over for bestyrelsen har fremsat begæring om det med angivelse af formuleret forslag til behandling. Der indkaldes skriftligt til den med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 5.
Dagsorden for ekstraordinære generalforsamlinger skal mindst have følgende punkter:

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Pkt. 2.
Indkomne forslag
Pkt. 3.
Eventuelt

Stk. 6.
Over generalforsamlinger tages et referat, der underskrives af alle bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 7.
Generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset hvor mange medlemmer, der er til stede, og træffer beslutninger ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed forkastes forslaget.

Stk. 8.

Ophævelse af foreningen kræver dog, at der er mindst trefemtedele af medlemmerne til stede, og at mindst trefjerdedele af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Er der ikke det krævede antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er til stede.

pk.1

Hvis medlemstallet falder til 50 eller derunder, så vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen fremlægger forslag til opgørelse af boet, men foreningen ophæves uden afstemning (vedtaget på generalforsamlingen 20.11.2018)

Stk. 9.
Forslag til ophævelse af foreningen skal også indeholde forslag til, hvorledes foreningens midler skal anvendes.


§ 8. Bortlodning.

Stk. 1.
Foreningen afholder en årlig generalforsamling, hvor der foretages udlodning af årets indkøbte kunst. Der vil være fotos
af værkerne på hjemmesiden op til generalforsamlingen og værkerne kan ses på dagen for generalforsamlingen.

Stk. 2.
Medlemmerne optjener et lod pr. år, indtil gevinst er opnået. Når et medlem har opnået ti lodder, optjener medlemmet derefter to lodder pr. år. Når et medlem har opnået tyve lodder, optjener medlemmet derefter fem lodder pr. år.

Stk. 3.
Der kan ikke vindes mere end én gevinst pr. år. Når gevinst er opnået, startes forfra med nul lodder og fortsat optjening af et lod til næste års bortlodning, jf. stk.2 og 5.

Stk. 4.
Bortlodningen med udtrækningen af medlemmer finder sted på generalforsamlingen.

Stk. 5.
Kun medlemmer, der har betalt kontingent i det sidst afsluttede regnskabsår kan deltage i bortlodningen.


Stk. 6.
Medlemmer, der bliver udtrukket, har ret til at vælge mellem gevinsterne i samme rækkefølge, som de er blevet udtrukket. Et udtrukket medlem er ikke forpligtet til at modtage en gevinst, men kan vælge at fortsætte med sine lodder i behold.

Stk. 7.
Er et udtrukket medlem ikke selv til stede, kan valg eller fravalg af gevinst ske ved fuldmagt til en stedfortræder. Er der ikke givet fuldmagt, får det fraværende medlem ingen gevinst, men fortsætter med sine lodder i behold.

 

9.Vedtagelse.

Stk. 1.
Denne vedtægt er vedtaget på generalforsamlingen den 29. januar 2020.